ფილტრი

ზეთი

zeTi baraqa

zeTi ,,iveria''

zeTi ,,Tbilisi''

zeTi ,,goldeni''

zeTi ,,vestini''

zeTi ,,baraqa''

simindis zeTi ,,baraqa''

სპრედი

spredi 82.5%

გაყინული ქათამი

gayinuli qaTami ,,baraqa'...

კონსერვირებული პროდუქცია

tkbili simindi ,,baraqa''

mwvane barda ,,baraqa''

tomat-pasta ,,baraqa''

kitris mwnili ,,baraqa''

moxaluli miwisTxili

,,nostalgia''

Sesqelebuli rZe ,,baraqa'...

moxarSuli Sesqelebuli rZe...

tyemlis sawebeli ,,baraqa...

tomatis sawebeli ,,baraqa...

წონის პროდუქცია

daorTqlili brinji ,,alfa'...

lobio (sxvadasxva saxeobi...

evropuli Saqari

xorblis fqvili ,,luqsi''

brinji ,,alfa''

mananis burRuli

დაფასოებული პროდუქცია

mrgvali brinji "iveria"

makaroni ,,uroJaiuSka''

brinji ,,iveria''

makaroni ,,dona kiara''

Saqari ,,iveria''

daorTqlili brinji ,,iveri...

wiwibura ,,iveria''

marili iodizirebuli